Model B Sassafras
Model A Birdseye Huon Pine
Model A Blackwood
Model A Huon Pine
Model B Tiger Myrtle
Model A Tas Oak
Model A Blackheart Sassafras
Model B Birdseye Huon Pine
Model B Tas Oak
Model A Tiger Myrtle
Model B Blackwood
Model B Huon Pine
Screen Shot 2021-04-22 at 11.29.53 am.pn